EDO-FLEX

Resum del projecte

La crisi de la COVID-19 ha demostrat que el sistema educatiu segueix fent un ús molt limitat de les TIC: Entre d’altres factors, s’indica que les tecnologies digitals s’estan aplicant a les aules partit d’antigues concepcions, basades en la idea de l’aprenentatge com una reproducció de continguts específics, sense que s’hagi donat el canvi necessari per a que aquestes contribueixin a la formació de les competències pròpies del segle XXI, tal i com es defineixen a la Competència Global de la OCDE.

L’evolució de les metodologies educatives en el context de la societat digital requereix un enfocament basat en la flexibilitat del disseny, dels objectius, dels processos i de l’avaluació de l’aprenentatge. Aquesta caracterització de l’aprenentatge pot potenciar mitjançant entorns híbrids i connectats, dissenys flexibles d’aprenentatge que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat, permetent el desenvolupament de l’autonomia, l’agència i la competència digital de l’estudiant, primordial per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Per això, aquest projecte consisteix en una proposta metodològica per a la flexibilització de l’ensenyament en entorns digitals en els centres de primària i secundària de les Illes Balears, basant-se en la construcció d’itineraris d’aprenentatge flexibles i personalitzats, així com un model integrador, els protocols i les guies pertinents. Per a assolir aquesta meta, s’han seguit els objectius següents:

Objectius

Objectiu general: Generar estratègies metodològiques per a entorns digitals caracteritzades per la flexibilització del procés d’ensenyament-aprenentatge i que afavoreixin l’autonomia, l’autorregulació i la personalització de l’aprenentatge cap a una educació inclusiva.

Objectius específics:

Analitzar l’impacte de la COVID-19 a l’educació primària i secundària, en relació a les estratègies metodològiques i l’ús de la tecnologia des de la perspectiva institucional (centre educatiu), aula (docents i alumnat) i familiar.

Dissenyar propostes metodològiques amb tecnologia, que afavoreixin la inclusió educativa mitjançant la flexibilització del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Dissenyar i desenvolupar diferents entorns tecnològics que proporcionin suport a la implementació de propostes metodològiques que afavoreixin la flexibilització del procés d’ensenyament-aprenentatge.